Ländrygg

Besvär från ländryggen drabbar de flesta människor någon gång i livet. I de allra flesta fall är besvären ofarliga och övergående. Det finns goda vetenskapliga belägg för att manuell behandling, manipulation och träning är effektivt vid akuta och kroniska besvär i ländryggen.

Ländryggbesvär i olika åldrar

Ländryggsmärta drabbar 60-80% av befolkningen någon gång i livet. Det finns många olika orsaker till ländryggsbesvär men jag ska här nämna några av de vanligaste orsakerna i olika delar av livet.

10-20 år:

Spondylolys eller stressfraktur av kotbågen. Drabbar i första hand unga idrottare till följd av upprepad överbelastning av ryggen. Besvären förläggs långt ned på ena eller båda sidorna i länden. Frakturen uppstår alltså över tid och tillståndet kan hävas vid tidig diagnos genom förändringar i träningen. Diagnosen ställs baserat på symptom samt röntgen. Rehabiliteringen går ut på att kotan en chans att läka genom att undvika mest belastande träningsmomenten och istället träna bålstyrka med möjlighet att stabilisera ryggen bättre under rörelse innan återgång till smärtfri idrott kan ske.

30-50 år:

Diskdegeneration/diskbråck. Drabbar diskar i hela ryggen men vanligast de 2 nedersta i ländryggen, L4-L5 och L5-S1. Diskarna mellan ryggkotorna består av brosk och möjliggör rörelser av ryggen samtidigt som de stabiliserar den. Diskbråck kan uppstå genom ett enstaka kraftigt våld som vid en bilolycka. Betydligt vanligare är att det uppstår över lång tid. Med ålder och slitage uppstår sprickbildningar och svaghet i disken vilket förändrar diskens mekaniska funktion och kan ge tillfällig smärta. Vid fortsatt degeneration med försvagning av disken kan slutligen höljet på disken ge vika med följd att en del av diskmassan buktar ut i bråcket. Det här är en process som pågår över flera år. Ett diskbråck kan medföra ett smärtsamt tryck mot den nerv som den buktar åt. Vid kraftigt tryck eller tryck som kvarstår över tid kan det förutom smärta längs nerven, som vid ischias, ge svaghet och känselstörning i nervens målvävnad. Så småningom anpassar sig kroppen/nerven till den nya situationen och det slutar smärta. I ett fåtal fall med uttalad svaghet och/eller mycket svår smärta kan operation vara ett alternativ. Rådgivning och behandling hos en sjukgymnast kan påskynda återhämtning och minska risken för fortsatta besvär. Det första behandlingsalternativet är träningsrehabilitering medan manuell behandling kan vara ett alternativ vid mindre besvär tidigt i processen. Diagnosen ställs i första hand via symptom. Vid svåra symptom med frågeställning om operation är aktuellt kan det vara indicerat med magnetröntgen.

>60 år:

Spinal stenos. En kombination av degenerativa förändringar i ryggen som pålagringar på kotkroppar, förtjockade ligament, fettinlagring samt uttalad diskdegeneration leder till förträngning av spinalkanalen, där nerverna som förser ben och fötter med känsel och muskelkraft går. Förträngning och ökat tryck på nerverna kan ge flera olika symptom. I tidigt skede ffa ländryggssmärta vid stående och gående som lindras i sittande då ryggen är böjd. Senare kan det uppstå neurologiska symptom med försämrad balans, muskelsvaghet och störd gång. Diagnosen ställs via symptom samt röntgen. Behandling i tidigt skede består av sjukgymnastik. Vid förvärrade symptom med neurologisk påverkan kan kirurgi vara nödvändigt.

Smärtbehandling

Smärtlindring med medicin, elterapi, akupunktur mm, är ibland nödvändigt för att underlätta rehabilitering och återgång till ett normalt liv.